REJSEBETINGELSER FOR BOBLEREJSER APS

Nedenstående betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med pakkerejseloven (https://danskelove.dk/pakkerejseloven), der sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen mellem kunden og Boblerejser. 


KØB AF REJSEN 

Købet af rejsen er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen, herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen.


Hovedbestilleren er den person, der bestiller rejsen og dermed den person, som indgår aftalen med Boblerejser. Alle ændringer samt evt. afbestilling skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal således gøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige oplysninger (f.eks. en flytidsændring) på den adresse, telefonnummer og mailadresse, som er oplyst til Boblerejser ved bestilling af rejsen.


Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling. Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.


PRIS OG BETALING 

Rejsens pris omfatter det i rejsebeskrivelsen nævnte, eksempelvis flybilletter, leje af lejlighed/hus, dykning og transport til dykkersteder samt transport til og fra lufthavn. Der kan være ekstra udgifter forbundet med dykkerture, eksempelvis hvis man skal ud med båd, eller hvis man har særlige ønsker til antal af dykkerinstruktører/guider. Ekstra udgifter vil som udgangspunkt blive meddelt, inden man takker ja til noget ekstra. Pris fremgår af den fremsendte bekræftelse efter bestilling af rejsen. Drikkepenge er ikke inkluderet.

Vær opmærksom på, at der afhængig af flyselskab kan tilkomme tillæg i form af afrejseskat. 

Udgifter til pas, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. 

Vi gør opmærksom på, at alle vores priser løbende justeres op eller ned alt efter udbud og efterspørgsel.

 

Depositum er normalt 40 % af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Depositum betales samtidig med bestilling af rejsen. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. Restbeløbet skal indbetales 12 uger inden afrejsen. Begge datoer er anført på fakturaen, der udsendes med bekræftelsen.
Ved bestilling senere end 12 uger før afrejsedato, skal hele rejsens pris være Boblerejser i hænde samme dag som bestilling er foretaget. 

I forbindelse med bestilling af pakkerejse, fremsendes skriftlig bekræftelse. Herved anses rejsebestillingen som bindene for parterne Boblerejser og kunden.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Boblerejser ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsedokumenter og andre dokumenter fremsendes senest 7 dage før afrejse.


Boblerejser forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse / e-mail adresse. 


PAS

Alle pas skal være gyldige under opholdets varighed - ved rejser til Bali skal passet dog være gyldigt i minimum 6 måneder fra indrejsedatoen..


REJSEFORSIKRING 

Deltageren er selv ansvarlig for, at det er den rette rejseforsikring, der bliver tegnet. Alle danske rejseforsikringer dækker som udgangspunkt dykning (læs mere her Rejseforsikring ved dykning), men vi opfordrer til at I tjekker med jeres rejseforsikring.

Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt at sikre sig, at forsikringen har den fornødne dækning. 

Boblerejser kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers manglende forsikring.

Vi anbefaler at I tegner rejse- og afbestillingsforsikring hos Europæiske, det er et godt selskab med god kundeservice. I kan læse mere om det her: Europæiske Rejseforsikring.


AFBESTILLINGSFORSIKRING

Det anbefales at man tegner en afbestillingsforsikring hjemmefra. Det er en god idé at tjekke om I allerede har afbestillingsforsikring igennem jeres husstandsforsikring.


ÆNDRINGER, AFBESTILLING ELLER AFLYSNING

Hvis kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal Boblerejser kontaktes hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Boblerejser at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører samt et ændringsgebyr på kr.500,- pr. person. Boblerejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling.


Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på kr.500,- pr. person, medmindre Boblerejsers underleverandører helt eller delvis begrænser en overdragelse. I disse tilfælde vil Boblerejser undersøge mulighederne og omkostningerne ved en evt. overdragelse. Meddelelse om overdragelse skal ske til Boblerejser senest 70 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Boblerejser ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas og forsikringer. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.


Boblerejser forbeholder sig ret til prisforhøjelse som følge af forhold, Boblerejser ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. forhøjede transportpriser, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser, ændrede valutakurser med videre. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10% af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

Der tages forbehold for ændringer i rejseplanen, indkvartering, dykkertider mm. Forsinkelser på rejser med fly, taxa og færge som Boblerejser ikke har indflydelse på, kan bureauet ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation.
Priserne kan variere efter perioder og sæson. Der tages forbehold for pludseligt udsolgte flysæder, bolig, mv.


Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på det givne tidspunkt i samråd med vores samarbejdspartnere. Hvis en del af den planlagte rute/rejsepakke må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan Boblerejser ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.


For køb af pakkerejser gælder der i følge forbrugeraftaleloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/451 ingen fortrydelsesret. 

Pakkerejselovens almindelige regler for afbestilling gælder i øvrigt.

Ved afbestilling er det indbetalte depositum tabt. 

Ved afbestilling mellem 12 og 8 uger før afrejse tilbagebetales 50% af rejsens pris. 

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse er hele rejsens pris tabt. 

Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. 


Kunden skal ankomme i lufthavnene i god tid og straks holde sig orienteret om opdaterede afgangstider, terminaler og gates. Ved for sent fremmøde eller udeblivelse er hele rejsens pris tabt. Dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.


Hvis Boblerejser må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, bliver dette skriftligt meddelt til kunderne, og hele det indbetalte beløb bliver tilbagebetalt. 


Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris, med  undtagelse af eventuelt købt og betalt dykkercertifikat (online undervisning/e-learning). 

Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.


REKLAMATION OG ERSTATNINGSANSVAR

Boblerejser har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Et eventuelt søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. Der henvises til almindelige betingelser for pakkerejser. 


Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Boblerejser pr. mail eller telefonisk. Hvis Boblerejser ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte over for Boblerejser.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Boblerejser, da Boblerejser ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.


Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Boblerejser - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Boblerejser. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Boblerejser gældende.


Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse. Boblerejser begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af disse konventioner, forordninger og love. Boblerejsers erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.


REGLER OM INDFØRELSE AF PLANTER, FRUGT, FRØ OG ANDRE PLANTEPRODUKTER

Boblerejser er forpligtet til at oplyse om reglerne for indførelse af planter, frugt, frø og andre planteprodukter, ved indrejse til Danmark efter ophold i lande udenfor EU. Vi henviser til Landbrugsstyrelsens folder, der kan læses HER.


PERSONADATA

Boblerejser fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2000/429. Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, overholde vores leveringsforpligtelser over for vores kunder. Nødvendige oplysninger kan blandt andet være kundens kontaktoplysninger, destinationsoplysninger, som videregives til vores samarbejdspartnere og flyselskaber.


Oplysninger i vores elektroniske register behandles og videregives med det formål, at vi kan kontakte kunden og give al nødvendig information omkring den bestilte rejse. Derudover kan kunden kontaktes vedrørende yderligere oplysninger og planlægning, som er nødvendig for gennemførelsen af rejsen.
Når en kunde rejser med os, gemmer vi kundens oplysninger i vores kunderegister i en periode på op til tre år. I vores kunderegister behandler vi således indsamlede oplysninger om kundens tidligere rejser og præferencer på disse rejser. Oplysningerne opdateres løbende og gemmes med det formål at kunne give kunden den bedste service, såfremt kunden igen køber en rejse gennem Boblerejser.


Boblerejser er ansvarlig for behandlingen af samtlige personlige oplysninger som opbevares hos Boblerejser. Bekræftelse af rejsen samt faktura og rejsedokumenter sendes til den adresse, som den hovedrejsende opgiver til os.
Når en kunde reserverer og køber en rejse hos os, samtykker kunden samtidig hermed til, at vi indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående.
Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger, vi har i vores register, skal vi gøre opmærksom på, at kunden ifølge PDL § 26 kan anmode om indsigt i vores register. Ønsker kunden ændringer i de registrerede oplysninger, eller at de indsamlede personlige oplysninger ikke længere skal fremgå af vores register, bedes kunden efterfølgende kontakte os med begæring om, at oplysningerne slettes på kontakt@boblerejser.dk